April 2, 2019

สวนเบญจกิติ แหล่งพักผ่อนกลางเมืองของคนกรุงเทพฯ

สวนเบญจกิติ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวาระพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม ข้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกช่วงระหว่างถนนพระรามที่ 4 กับ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน สวนเบญจกิติ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือ […]