โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก – ตะวันออก

การขยายผิวการจราจร โดยรอบอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย
October 11, 2017
โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
October 11, 2017

โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก – ตะวันออก

บริเวณฝั่งธนบุรี พื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งชาวกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ต้องประสบกับการเดินทาง ที่ยากลำบากเนื่องจากการจราจรคับคั่งและพื้นผิวถนนมีขนาดไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนจึงพระราชทานแนว พระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในฝั่งธนบุรี ก่อเกิดเป็น “โครงข่ายจตุรทิศ” เชื่อมโยง จากพื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกเข้ากับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ แนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยก ต่างระดับฉิมพลี (บริเวณแยกพุทธมณฑลสาย ๒) ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ผ่านสะพานพระราม ๘ มายังถนนราชดำเนินนอกเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม ๙

แนวทางการดำเนินงาน

๑.) จตุรทิศตะวันตก ก่อสร้างทางคู่ขนานยกระดับในลักษณะถนน สองชั้นเหนือถนนบรมราชชนนี เป็นรูปแบบของ ถนนลอยฟ้าขนานในทางดิ่ง (Vertical Parallel) เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของทั้งสองสะพาน เข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถระบายรถจากฝั่งธนบุรี เพื่อออกสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกได้เร็วขึ้น
โครงการ “ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี” ประกอบด้วยโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก่ แยกต่างระดับฉิมพลี (แยกพุทธมณฑล สาย ๒) – ทางยกระดับแยกต่างระดับสิรินธร และ ทางยกระดับแยกต่างระดับสิรินธร-ถนนสมเด็จ พระปิ่นเกล้า มีระยะทางรวมทั้งสิ้น ๑๔ กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และทรงเปิดทางคู่ขนาน ลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายนพ.ศ.๒๕๔๑

๒.) จตุรทิศตะวันออก เป็นโครงข่ายการคมนาคมขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อถนนจตุรทิศตะวันตก สะพานพระราม ๘ ถนนราชดำเนินนอกมาจนถึงถนนศรีอยุธยา ถนนเลียบบึงมักกะสันและถนนพระราม ๙ เดิม ใช้แนวถนนเทียมร่วมมิตร ถนนประชาอุทิศเชื่อมกับถนนกรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า ไปจนถึง ถนนเจ้าคุณทหาร แต่เมื่อถนนพระราม ๙ สร้าง แล้วเสร็จได้เปลี่ยนแนวเส้นทางในช่วงหลังมา เป็นถนนพระราม ๙ แทน ด้วยมีระยะที่สั้นกว่า และเชื่อมสู่ทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพฯ – ชลบุรี โครงการจตุรทิศตะวันออกนี้ประกอบด้วย การขยายพื้นผิวถนน การปรับปรุงช่องจราจร การสร้างสะพาน ถนน และทางยกระดับ เริ่ม ดำเนินการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘

ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นการเชื่อมโยง จากพื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกเข้ากับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เดินทางถึงกันสะดวกและ เพื่อคลี่คลาย ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานข้ามแยกอรุณ อมรินทร์และแยกบรมราชชนนี (จรัญสนิทวงศ์เดิม)