การขยายสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์

การขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
October 11, 2017
การขยายพื้นผิวจราจรหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) หรือถนนหยดน้ำ
October 11, 2017

การขยายสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปัญหาการจราจรอย่างยิ่ง จึงทรงวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน กรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน จึงเกิดโครงการ ขยายช่องจราจรบริเวณถนนราชดำเนิน เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นทึ่ด้านเหนือของ เกาะรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน

แนวทางการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สำนักการโยธาได้ประสานงาน กับกรมศิลปากรเพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายนี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกัน ผลกระทบด้านศิลปกรรมเป็นสำคัญ โดยใช้การก่อสร้างสะพานคู่ขนานเพิ่มอีก ๒ สะพานทดแทนการ ขยายสะพานมัฆวานที่มีอยู่แต่เดิม โดยกำหนดให้สะพานที่สร้างใหม่นี้มีความกว้างมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้

คลี่คลายปัญหาการจราจรจากถนน ราชดำเนินกลางต่อเนื่องมายังถนนราชดำเนินนอก และอนุรักษ์สะพานซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวให้มั่นคงและปลอดภัย