พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศิลปวัฒนธรรม

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการกีฬา
October 4, 2017
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศาสนา
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร

  • ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย
  • ทรงตั้งโรงละครหลวงขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร
  • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย