Events

October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการกีฬา

พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ยังได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่น เรือใบเป็นกีฬาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อม และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ ในที่สุด ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทอง จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิต

  พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน “การเกษตรถือเป็นรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเรา คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น”“การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น” ด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสนใจด้านนี้ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหา เกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ เป็นต้น ดังหัวข้อต่อไปนี้ ๑.๑ ทรัพยากรน้ำ […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประมุขของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่าง ๆ นั้นด้วย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล ประเทศต่าง […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นห่วงและเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการศึกษา

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศึกษาของเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนครบถ้วนแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุก ๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด” พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ ๔.๑ […]
September 19, 2017

“มหัศจรรย์ใบดำ ที่วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฏร์บูรณะ”

มหัศจรรย์ใบดำ กับความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานในเขตราษฎร์บูรณะของหลวงพ่อสร้อยสุวรรณรัตน์ แห่งวัดประเสริฐสุทธาวาส วัดเก่าแก่ศิลปะจีนสมัยอยุธยา ซึ่งมีทั้งความสวยงาม แปลกตา ของวิหารและพระอุโบสถ รวมถึงภาพวาดฝาผนังด้วยหมึกจีนเรื่องสามก๊ก และเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ชวนให้ผู้คนไปพิสูจน์ วัดประเสริฐสุทธาวาส ตั้งอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 27 เขตราษฎร์บูรณะ มีความสวยแปลกตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน หน้าบันชั้นลด ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ส่วนพระอุโบสถเป็นรูปทรงเก๋งจีน ก่อสร้างเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด แต่ดูจากพระวิหาร และพระอุโบสถคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางครับ เดิมชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดกลาง” ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 […]
August 29, 2017

สนุกเรียนรู้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 2

เมื่อตอนที่ 1 เราพาไปเที่ยวชมบรรยากาศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกทม.ด้านกรุงเทพฯ ตะวันออกครับ ตอนที่ 2 นี้ ก็ย้ายมาฝั่งตะวันตก หรือฝั่งธนบุรีกันบ้าง ซึ่งห้องสมุดของกทม. โซนนี้ จะมีความเก่าแก่ คลาสสิก มีเสน่ห์ของตัวเอง และบรรยากาศเงียบสงบ สามารถสร้างสมาธิในการเรียนรู้ได้อย่างดี เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณวัด ซึ่งสมัยก่อนวัดมีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาครับ ภายหลังแม้จะมีการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดมิติใหม่ที่มีความสะดวกสบาย และความทันสมัยครบครัน แต่หนังสือที่ให้บริการประชาชน ก็ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละที่ เช่น วรรณกรรมประจำเขต และนิทานชาดก เป็นต้น […]
August 25, 2017

สนุกเรียนรู้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 1

กทม. ในฐานะเมืองหนังสือโลก ประจำปี 2556 ได้พัฒนามาตรฐานห้องสมุด คุณภาพหนังสือ และสร้างแรงจูงใจให้ประชนรักการอ่านมากขึ้น ตามพันธกิจได้มีการเปิดตัวไปแล้วกับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร บนถนนราชดำเนิน ห้องสมุดประชาชนแห่งใหม่ที่สวยงาม ทันสมัย และน่านั่งอ่านหนังสือแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แต่กรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีแค่หอสมุดเมืองเท่านั้น ยังมีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ อีก 37 แห่ง และรถห้องสมุดเคลื่อนที่อีก 7 คัน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดครับ วันนี้ผมจะพามาชมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ฝั่งกรุงเทพตะวันออก 4 แห่ง […]