Events

October 11, 2017

โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8

โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8 ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะว่าควรสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นอีกแห่งหนึ่งเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมจตุรทิศตะวันออกและจตุรทิศ ตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยเริ่มต้นจากถนนวิสุทธิกษัตริย์ ฝั่งพระนคร ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านถนน อรุณอมรินทร์มาบรรจบกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี แนวทางการดำเนินงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ลากแนวเส้นทางพระราชดำริด้วยพระองค์เอง ทรงมอบหมายให้กรุงเทพมหานครศึกษาความ เหมาะสมของโครงการ ทั้งยังทรงกำชับให้การ ดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ […]
October 6, 2017

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี บริเวณพื้นที่ย่านศิริราช บ้านช่างหล่อ และย่านอรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และโครงการสะพานพระราม 8 ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นมาก แนวทางการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 โครงการ ใหญ่ ดังนี้  1.) โครงการที่รับสนองพระราชดำริ ประกอบด้วย 1.1) งานปรับปรุงโครงข่ายถนน บริเวณถนนริมคลองบางกอกน้อย และบริเวณหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ – ดำเนินการปรับปรุงถนนริมคลองบางกอกน้อย ถนนรถไฟ และถนนบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องจราจร […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศ  
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทยเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา ไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี  
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศิลปวัฒนธรรม

พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ทรงตั้งโรงละครหลวงขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการกีฬา

พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ยังได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่น เรือใบเป็นกีฬาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อม และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ ในที่สุด ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทอง จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิต

  พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน “การเกษตรถือเป็นรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเรา คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น”“การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น” ด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสนใจด้านนี้ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหา เกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ เป็นต้น ดังหัวข้อต่อไปนี้ ๑.๑ ทรัพยากรน้ำ […]