Events

October 11, 2017

โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก – ตะวันออก

โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก – ตะวันออก บริเวณฝั่งธนบุรี พื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งชาวกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ต้องประสบกับการเดินทาง ที่ยากลำบากเนื่องจากการจราจรคับคั่งและพื้นผิวถนนมีขนาดไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนจึงพระราชทานแนว พระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในฝั่งธนบุรี ก่อเกิดเป็น “โครงข่ายจตุรทิศ” เชื่อมโยง จากพื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกเข้ากับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ แนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยก ต่างระดับฉิมพลี (บริเวณแยกพุทธมณฑลสาย ๒) ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ผ่านสะพานพระราม ๘ มายังถนนราชดำเนินนอกเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม ๙ แนวทางการดำเนินงาน ๑.) จตุรทิศตะวันตก […]
October 11, 2017

การขยายผิวการจราจร โดยรอบอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย

  การขยายผิวการจราจร โดยรอบอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปัญหาการจราจรอย่างยิ่ง จึงทรงวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน กรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน จึงเกิดโครงการ ขยายช่องจราจรบริเวณถนนราชดำเนิน เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ด้านเหนือของ เกาะรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน แนวทางการดำเนินงาน ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าควรเพิ่มช่องทางจราจรด้านใน โดยการ ลดขนาดฐานรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลงประมาณ ๑ เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงผิวจราจรใหม่เพื่อให้การ สัญจรสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานครได้รับ สนองแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ โดยจัดทำแบบให้ทรง ทอดพระเนตรก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จ เมื่อปลายพ.ศ.๒๕๓๙ […]
October 11, 2017

โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8

โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8 ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะว่าควรสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นอีกแห่งหนึ่งเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมจตุรทิศตะวันออกและจตุรทิศ ตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยเริ่มต้นจากถนนวิสุทธิกษัตริย์ ฝั่งพระนคร ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านถนน อรุณอมรินทร์มาบรรจบกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี แนวทางการดำเนินงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ลากแนวเส้นทางพระราชดำริด้วยพระองค์เอง ทรงมอบหมายให้กรุงเทพมหานครศึกษาความ เหมาะสมของโครงการ ทั้งยังทรงกำชับให้การ ดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ […]
October 6, 2017

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี บริเวณพื้นที่ย่านศิริราช บ้านช่างหล่อ และย่านอรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และโครงการสะพานพระราม 8 ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นมาก แนวทางการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 โครงการ ใหญ่ ดังนี้  1.) โครงการที่รับสนองพระราชดำริ ประกอบด้วย 1.1) งานปรับปรุงโครงข่ายถนน บริเวณถนนริมคลองบางกอกน้อย และบริเวณหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ – ดำเนินการปรับปรุงถนนริมคลองบางกอกน้อย ถนนรถไฟ และถนนบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องจราจร […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศ  
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทยเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ […]
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา ไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี  
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศิลปวัฒนธรรม

พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ทรงตั้งโรงละครหลวงขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย