พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศาสนา
October 4, 2017
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทยเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จากการที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างหนักจึงได้มีการลงนามโดยประชาชนชาวไทยเพื่อถวายสมัญญานามให้ทรงเป็น “มหาราช”

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา