พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านศิลปวัฒนธรรม
October 4, 2017
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙
October 4, 2017

พระราชกรณียกิจด้านศาสนา

ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี

พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา ไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี