โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
October 4, 2017
โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8
October 11, 2017

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี บริเวณพื้นที่ย่านศิริราช บ้านช่างหล่อ และย่านอรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และโครงการสะพานพระราม 8 ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นมาก

แนวทางการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 โครงการ ใหญ่ ดังนี้

 1.) โครงการที่รับสนองพระราชดำริ ประกอบด้วย

1.1) งานปรับปรุงโครงข่ายถนน บริเวณถนนริมคลองบางกอกน้อย และบริเวณหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ

– ดำเนินการปรับปรุงถนนริมคลองบางกอกน้อย ถนนรถไฟ และถนนบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องจราจร รวมความยาวทั้งสิ้น 2,400 ม.
– ขุดคลองคูเมือง (คลองนครบาล) เดิมให้เชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยพร้อมสร้างประตูระบายน้ำ

1.2) โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

– ขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร และสร้างทางยกระดับ ขนาด 2 ช่องจราจร (ทิศทางละ 1 ช่องจราจร) ยาวประมาณ 1,300 ม. จากสะพานอรุณอมรินทร์ไปถึงบริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ
– ปรับปรุงทางลง (Ramp) จากสะพานอรุณอมรินทร์ไปยังสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
– สร้างทางขึ้น (Loop Ramp) ใหม่จากถนนริมคลองบางกอกน้อยขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เพื่อไปยังแยกอรุณอมรินทร์ (ขาเข้าเมือง)
– สร้างทางกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์บริเวณหน้าโรงเรียนวัดอมรินทราราม ขนาด 1 ช่องจราจร

2.) โครงการที่มีการติดตาม ตามโครงการพระราชดำริเดิม

2.1) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

– ขยายช่องจราจรของถนนสุทธาวาสเดิมช่วงจากถนนอิสรภาพถึงถนนจรัญสนิทวงศ์จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร และถนนเลียบทางรถไฟ จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 จราจร ระยะทางรวมประมาณ 3,500 เมตร
– ก่อสร้างสะพานขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ตามแนวถนนสุทธาวาส ความยาว 350 ม.

2.2) โครงการต่อเชื่อมสะพานพระราม 8 กับ ถนนพรานนก – ถนนพุทธมณฑลสาย 4

– สร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร จากแยกอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อย ผ่านถนนอิสรภาพ ถนนพรานนก ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ไปสิ้นสุดบนถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 โดยจะมีทางเชื่อมกับทางยกระดับบรมราชชนนี และทางขึ้น-ลง จากถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า บริเวณแยกไฟฉายจะมีสะพานลอยข้ามแยกเพิ่มเติมตามแนวถนนพรานนก และมีทางลงบริเวณด้านหน้าตลาดศาลาน้ำร้อน ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.7 กม.

ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการ จะทำให้การจราจรเข้า – ออกเมืองด้านตะวันตกดีขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณศิริราชและบริเวณใกล้เคียงได้ดีขึ้น